Telefon 533 406 970

Poczta Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szkolenia

Szkolenia mogą być przeprowadzane:

 • w siedzibie pracodawcy /udostępnionym przez niego pomieszczeniu/,
 • w sali zapewnionej przez firmę "KANON",
 • w formie e-learning /samokształcenie kierowane/.

E-learning

 • Zgodnie z §15 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004r. (Dz. U. 2004, nr 180, poz. 1860 z póź. zm.) szkolenia BHP dla wybranych grup pracowniczych /pracowników administracyjno-biurowych, kadry inżynieryjno-technicznej oraz kierowniczej/ mogą być prowadzone w ramach samokształcenia kierowanego (e-learning). To interaktywna, nowoczesna i prestiżowa forma szkolenia. Poza tym uznawana jest za mniej kosztowną, efektywną (wymaga zaangażowania uczestnika szkolenia), wygodna dla uczestnika i pracodawcy, nie wymaga zebrania grupy pracowników i przerwania przez nich pracy w tym samym momencie.
 • Szkolenie BHP w formie e-learning, to program multimedialny dostępny przez internet pod adresem learn.bhpkanon.pldla wybranych grup pracowniczych:
  • pracodawców i osób kierujących pracownikami,
  • pracowników inżynieryjno-technicznych,
  • administracyjno-biurowych.
 • Zgodnie z ww. rozporządzeniem w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, wszystkie oferowane przez nas szkolenia okresowe zakończone są egzaminem, po zdaniu którego pracownik otrzymuje zaświadczenie o odbyciu wymaganego szkolenia.
 • Zaświadczenia o ukończeniu szkolenia wystawiane są w formie papierowej i wysyłane na podany adres firmy lub uczestnika szkolenia.

KODEKS PRACY
DZIAŁ DZIESIĄTY

Art. 2373. § 1. Nie wolno dopuścić pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności, a także dostatecznej znajomości przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy.

§ 2. Pracodawca jest obowiązany zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.

§ 3. Szkolenia, o których mowa w § 2, odbywają się w czasie pracy i na koszt pracodawcy.

Obowiązek szkolenia pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy określa rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. (Dz. U. 2004 nr 180, poz. 1860 z późn. zm.). Za działalność szkoleniową w tym zakresie odpowiedzialni są pracodawcy.

Obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi odbycie, odpowiedniego do rodzaju wykonywanej pracy, szkolenia, w tym przekazanie mu informacji i instrukcji dotyczących zajmowanego stanowiska i wykonywanej pracy. Pracownik musi przejść szkolenie nie tylko przed dopuszczeniem do pracy, ale także co jakiś określony czas.

Szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców lub na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne uprawnione do prowadzenia działalności szkoleniowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, na podstawie przepisów o systemie oświaty.

 

Szkolenie okresowe przeprowadza się w formie:

 • kursu - trwa nie krócej niż 15 godzin lekcyjnych; składa się z zajęć teoretycznych i praktycznych,

 • seminarium - obejmuje nie mniej niż pięć godzin lekcyjnych,

 • samokształcenia kierowanego - odbywa się na podstawie materiałów przekazanych przez organizatora szkolenia, w szczególności przy zastosowaniu, internetu, przy jednoczesnym zapewnieniu konsultacji z osobami spełniającymi wymagania dla wykładowców.

Szkolenie może być jedno albo kilkudniowe, np. dwa seminaria. Minimalny całkowity czas szkolenia okresowego pracownika wynosi 8 godzin po 45 minut.

 

Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy prowadzone są jako:

 • szkolenie wstępne,
 • szkolenie okresowe.

 

Szkolenie wstępne jest przeprowadzane w formie instruktażu według programów opracowanych dla poszczególnych grup stanowisk i obejmuje:

 • szkolenie wstępne ogólne (instruktaż ogólny) – dla wszystkich nowo zatrudnionych pracowników, studentów odbywających u pracodawcy praktykę studencką oraz uczniów szkół zawodowych zatrudnionych w celu praktycznej nauki zawodu. Instruktaż ogólny prowadzi pracownik służby bhp lub osoba wykonująca u pracodawcy zadania tej służby albo pracownik wyznaczony przez pracodawcę posiadający zasób wiedzy i umiejętności zapewniające właściwą realizację programu instruktażu.

 • szkolenie wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy) przeprowadza się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Instruktaż stanowiskowy przeprowadza wyznaczona przez pracodawcę osoba kierująca pracownikami lub pracodawca, jeżeli osoby te posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe oraz są przeszkolone w zakresie metod prowadzenia instruktażu stanowiskowego.

 

Szkolenie okresowe odbywają:

 1. osoby będące pracodawcami oraz inne osoby kierujące pracownikami, w szczególności kierownicy, mistrzowie i brygadziści,

 2. pracownicy zatrudnieni na stanowiskach robotniczych,

 3. pracownicy inżynieryjno-techniczni,

 4. pracownicy służby bhp i inne osoby wykonujące zadania tej służby,

 5. pracownicy administracyjno-biurowi i inni niewymienieni w pkt. 1-4, których charakter pracy wiąże się z narażeniem na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe lub niebezpieczne albo z odpowiedzialnością w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

 • Szkolenie okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych przeprowadza się w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na 3 lata, a na stanowiskach robotniczych, na których występują szczególnie duże zagrożenia dla bezpieczeństwa lub zdrowia pracowników, nie rzadziej niż raz w roku.

 • Szkolenie osób wymienionych w pkt. 1 oraz 3-4 powinno być przeprowadzane w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego nie rzadziej niż raz na 5 lat.

 • Osoby kwalifikujące się do wymienionych w pkt. 5 winny odbywać szkolenie nie rzadziej niż co 6 lat.

 • Pracodawca ustala, po konsultacji z pracownikami lub ich przedstawicielami, częstotliwość i czas trwania szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na określonych stanowiskach, biorąc pod uwagę rodzaj i warunki wykonywania prac na tych stanowiskach.

 • Pierwsze szkolenie okresowe osób będących pracodawcami i innych osób kierujących pracownikami przeprowadza się do 6 miesięcy, a pozostałych - do 12 miesięcy, od dnia rozpoczęcia pracy na tych stanowiskach.


Organizator szkolenia zapewnia:

 • programy poszczególnych rodzajów szkolenia opracowane dla określonych grup stanowisk;

 • programy szkolenia instruktorów w zakresie metod prowadzenia instruktażu – w przypadku prowadzenia takiego szkolenia;

 • wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia;

 • odpowiednie warunki lokalowe do prowadzenia działalności szkoleniowej;

 • wyposażenie dydaktyczne niezbędne do właściwej realizacji programów szkolenia;

 • właściwy przebieg szkolenia oraz prowadzenie dokumentacji w postaci programów szkolenia, dzienników zajęć, protokołów przebiegu egzaminów i rejestru wydanych zaświadczeń (zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 3 lutego 2006 r. – Dz. U. 2006 nr 31, poz. 216).

 

Ryzyko zawodowe to "prawdopodobieństwo wystąpienia niepożądanych zdarzeń (zagrożeń) związanych z wykonywaną pracą, powodujących straty oraz ich skutków dla zdrowia lub życia pracowników w postaci chorób zawodowych i wypadków przy pracy".

 

Podstawy prawne

 • Zgodnie z Art. 226 Kodeksu pracy, pracodawca "zobowiązany jest podejmować działania zapobiegające niebezpieczeństwu, jeżeli prowadzi działalność, która stwarza możliwość wystąpienia nagłego niebezpieczeństwa dla zdrowia lub życia pracowników, informować pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami"[4]. Zgodnie z powyższym pracodawca zobowiązany jest:

  • oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe związane z wykonywaną pracą oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko,

  • informować pracowników o ryzyku zawodowym w związku z wykonywaną pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.

 • Zgodnie z rozporządzeniem MPiPS[6] pracodawca zobowiązany jest "oceniać i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy określonych pracach oraz stosować niezbędne środki profilaktyczne zmniejszające ryzyko". W szczególności wymienia się obowiązki:

  • zapewnić organizację pracy i stanowisk pracy w sposób zabezpieczający przed zagrożeniami wypadkowymi oraz oddziaływaniem czynników uciążliwych i szkodliwych dla zdrowia (uwzględniając możliwości psychofizyczne pracowników);

  • zapewnić likwidację zagrożeń dla zdrowia i życia pracowników (przez stosowanie technologii, urządzeń, materiałów i substancji, które nie powodują zagrożeń).

(C) 2014 - 2019 Biuro Obsługi Firm "KANON" Jarosław Kowalski | realizacja medox.pl | Polityka Prywatności | Polityka Cookies